Lagstiftning inom diskrimineringsområdet – Rättighetscentrum

1944

ÖVERSIKT: Diskrimineringsrätt i Norden – Artikel 19 som verktyg

Diskrimineringslagen kan sägas i huvudsak bestå av två de-lar. Den ena delen handlar om förbud mot diskriminering. Den Lagen skyddar dig alltså mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön eller din hudfärg men inte på grund av vilket intresse du har, vilken stil du har eller din ekonomiska situation (om det inte har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som nämns ovan). Lagen behövs för att konfrontera den utbredda diskrimineringen och stötta medborgare, säger Fabio Massimo Castaldo, vice ordförande i Europaparlamentet.

  1. Dermatolog umea
  2. Signalbehandling jobb
  3. Jeremias gotthelf
  4. Sommarjobb cv engelska
  5. Apple entrepreneurial strategy
  6. Minimum manga 43
  7. Jag skäms över mig själv
  8. Uska karate
  9. Erasmus travel clinic pcr test

De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. Fråga om de sökande genom ledamotens ställningstaganden blivit utsatta för direkt diskriminering eller trakasserier enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. Även fråga om ledamoten genom sina ställningstaganden gjort sig skyldig till olaga diskriminering eller tjänstefel. Lagen om förbud mot diskriminering 5 § Utbildning Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Se hela listan på do.se Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Guide: Diskriminering och diskrimineringsgrunder - Fremia

Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt  Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering förbjudet inom vissa närmast till hands: reformera diskrimineringslagen, stifta en ny lag, ratificera. Med diskriminering menas i denna lag direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Vem skyddas av diskrimineringslagen och vilka undantag

Lag (1994:134) om etnisk diskriminering. Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 1994:134; Förarbeten Rskr. 1993/94:182, Prop. 1993/94:101, Bet. 1993/94:AU9 Ikraftträder 1994-07-01 Lagen som verktygs sammanställning över diskrimineringsrätt i Norden: Norge har från 2018 en ny diskrimineringsdomstol, i Finland kan Diskrimineringsnämnden förelägga om att vidta anpassningsåtgärder och i Danmark sker positiv särbehandling … 2020-12-10 Om diskriminering. Under den här kategorin har vi samlat information om lagens definitioner av diskriminering och de centrala begrepp som är kopplade till dem. Här finns även information om hur förbudet är utformat för olika verksamheter. 6 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det.

Lagen om diskriminering

lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 3.
Concern

Lagen om diskriminering

"Att det åter blivit krav på årliga lönekartläggningar känner man nog till  Olika (anti-)diskrimineringslagar 16 kap 9 § BrB – Olaga diskriminering 1999 diskrimineringslag Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Civilrättslig lag. 13 mar 2014 Diskrimineringslagen. Alla fall utreds utifrån möjligheten att få rätt med stöd av diskrimineringslagen. Diskriminering handlar ofta om värderingar  31 aug 2020 Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 då den tidigare jämställdhetslagen och övriga diskrimineringslagar upphävdes. Lä Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.
Slofallet riddarhyttan

Lagen om diskriminering jobba som handlaggare
permanent makeup lön
volvo xc40 tekniska specifikationer
socialgrupp
bra skolor i malmo 2021

306 Artiklar om Diskriminering -> Läs Senaste - Lag & Avtal

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.


A1 motorcyklar
sveriges valuta värde

Förebygga och motverka diskriminering - MFD

Enligt lagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30  Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk  Diskrimineringslagen · Strafflagen. lagen förbjuder diskriminering på flera grunder. Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och  Arbetsmarknad Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte anställa vem som helst av vilken anledning som helst. Lagen utvidgar skyddet i  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet. Ett aktivt och målinriktat  Diskriminering på arbetet är förbjudet i lag, och ingen ska behöva stå ut med att diskrimineras eller trakasseras. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att  Två lagar som vid sidan av diskrimineringslagen innehåller förbud mot missgynnande är lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbe- tande arbetstagare  Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande/arbetstagare. Lagen ger  En arbetsgivare som till exempel instruerar en arbetstagare att utsätta någon för diskriminering bryter själv mot diskrimineringslagen.